Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα DeepTech Arena

Καλώς ήρθατε στο DeepTech Arena, μια κοινή δράση της Kaizen Digital Services και της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός του παρόντος είναι η σαφής περιγραφή του DeepTech Arena, και ο καθορισμός των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο (εφεξής «Συμμετέχοντες») και ανάδειξης των νικητών. Το παρόν μαζί με τη σχετική Δήλωση Ιδιωτικότητας διέπουν τη συμμετοχή σας στη διοργάνωση. Για το σκοπό αυτό θα σας καλούσαμε να τα μελετήσετε προσεκτικά. Οι Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής είναι αναρτημένοι και προσβάσιμοι σε όλους μέσα από την Ιστοσελίδα του DeepTech Arena https://deeptech-arena.gr/ εφεξής «Ιστοσελίδα Προγράμματος»).

 1. Διοργανωτές
  Αφενός, η εταιρεία  με την επωνυμία “Kaizen Digital Υπηρεσίες Διαχείρισης και Προώθησης Λογισμικών Εφαρμογών Μονοπρόσωπη Ανώνημη Εταιρία” (Αριθμός ΓΕΜΗ 18559839000 ) που εδρεύει στο Μαρούσι, Αττικής, Νερατζιωτίσσης 111, (εφεξής «Kaizen Gaming»), και αφετέρου η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εφεξής «ACEin») που εδρεύει στην Αθήνα, Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, αποκαλούμενοι εφ’ εξής από κοινού ως Διοργανωτές, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να οργανώσουν από κοινού το εκπαιδευτικό και διαγωνιστικό πρόγραμμα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογιών αιχμής «DeepTech Arena» (εφεξής «το Πρόγραμμα») .
 2. Περιγραφή του Προγράμματος
  1. Το Πρόγραμμα είναι μια εκπαιδευτική και διαγνωστική δράση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με έμφαση στις νέες τεχνολογίες.
  2. Σκοπός του Προγράμματος είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, υπηρεσιών, και εφαρμογών στους παρακάτω τέσσερεις (4) θεματικούς τομείς (εφεξής «Θεματικοί Τομείς του Προγράμματος»):
   Α) Διαχείριση και Ανάλυση Αθλητικών Δεδομένων
   Β) Generative AI και Computer Vision
   Γ) Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality), Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) και Μικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality)
   Δ) Gamification

  3. Το Πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) μήνες, στους οποίους περιλαμβάνονται:
   α. Η περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής (Υποβολή Προτάσεων) που εκτείνεται από 11 Σεπτέμβριου του 2023 μέχρι 2 Οκτωβρίου του 2023 (βλ. 3 Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής).
   β. Το κυρίως Πρόγραμμα, που ξεκινά 26 Οκτωβρίου 2023, με την ανακοίνωση των Ομάδων που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχοντες» ή «Ομάδες του Προγράμματος») και ολοκληρώνεται 30 Απριλίου του 2024, και αποτελείται από δύο (2) επιμέρους φάσεις. Συγκεκριμένα:

   1. Φάση Α: Διαμορφώστε την Ιδέα σας: Η «Φάση Α: Διαμορφώστε την Ιδέα σας» (εφεξής «Φάση Α») ξεκινά 26 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται 31 Δεκεμβρίου του 2023. Στη Φάση Α συμμετέχουν οι Ομάδες που έχουν επιλεγεί από όσες υπέβαλαν Αίτηση Συμμετοχής (Υποβολή Προτάσεων) (βλ. Χ. Επιτροπές και 6. Επιλογή Συμμετεχόντων και Κριτήρια Επιλογής). Βασικός στόχος της Φάσης Α είναι να προσδιοριστούν τα κύρια συστατικά του επιχειρηματικού μοντέλου, μέσα από προσωπική εργασία όσο και συναντήσεις με εξειδικευμένα στελέχη της Kaizen Gaming. Ο ακριβής αριθμός των συναντήσεων θα οριστεί ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Ομάδες του Προγράμματος. Οι συναντήσεις αυτές είναι υποχρεωτικές και μπορούν να πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Στο τέλος της Φάσης αυτής, οι Ομάδες του Προγράμματος θα κληθούν να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση στην Επιστημονική Επιτροπή (βλ. 8. Επιτροπές και 7. Παρουσιάσεις και Κριτήρια Αξιολόγησης), η οποία θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα επιλέξει τις ομάδες που θα προκριθούν στην επόμενη φάση.
   2. Φάση Β’: Επικυρώστε την ιδέα σας: Η «Φάση Β: Επικυρώστε την Ιδέα σας» (εφεξής «Φάση Β») ξεκινά 1 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται 30 Απριλίου 2024. Στη Φάση Β συμμετέχουν οι Ομάδες του Προγράμματος που προκρίθηκαν στο τέλος της προηγούμενης φάσης. Βασικός στόχος της Φάσης Β είναι να δοκιμαστούν οι προτάσεις τους σε πραγματικό περιβάλλον στο πλαίσιο ανάπτυξης πιλοτικού (Proof of Concept). Στο τέλος αυτής της Φάσης, οι Ομάδες του Προγράμματος που έχουν προκριθεί θα πρέπει να ετοιμάσουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της επιχειρηματικής τους πρότασης την οποία θα παρουσιάσουν στην Επιστημονική Επιτροπή (βλ. 8. Επιτροπές και 7. Παρουσιάσεις και Κριτήρια Αξιολόγησης), η οποία θα αξιολογήσει το τελικό αποτέλεσμα και θα επιλέξει τις ομάδες που λάβουν τα βραβεία (βλ. 9. Αμοιβές, Δαπάνες, και Βραβεία).
  4. Οι ακριβείς ημερομηνίες για την κάθε Φάση ενδέχεται να αλλάξουν, είτε λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, είτε προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Προγράμματος. Οποιαδήποτε αλλαγή στις ημερομηνίες θα ανακοινώνεται στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος. Για αλλαγές που αφορούν τις φάσεις Α’ και Β’ θα ενημερώνονται άμεσα και οι Συμμετέχοντες με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν συμπληρώσει κατά την υποβολή της πρότασής τους.
 3. Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής
  1. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή αίτησης μαζί με την αποστολή του σχετικού συνοδευτικού υλικού μέσω της φόρμας Αίτησης Συμμετοχής που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος.
  2. H περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής εκτείνεται από 11 Σεπτέμβριου του 2023 μέχρι 2 Οκτωβρίου του 2023. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι Αιτήσεις Συμμετοχής που υποβάλλονται εντός αυτού του χρονικού πλαισίου. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκτός του χρονικού πλαισίου δε θα λαμβάνονται υπόψιν, και τα στοιχεία που περιλαμβάνουν θα διαγράφονται.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο ως ομάδα με τουλάχιστον δύο (2) μέλη.
  4. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Αίτησης Συμμετοχής ως μέλος μιας και μόνο Ομάδας.
  5. Κάθε ομάδα, κατά την υποβολή της αίτησής της πρέπει να ορίζει ένα άτομο στο πεδίο «Εκπρόσωπος» ως που θα χειρίζεται την επικοινωνία με τους Διοργανωτές (εφεξής «Εκπρόσωπος»). Το άτομο που τελεί χρέη εκπροσώπου μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια του Προγράμματος, αρκεί η Ομάδα να ενημερώσει γραπτώς τους Διοργανωτές για την αλλαγή, αποστέλλοντας μαζί και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της/του νέας/ου Εκπροσώπου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
  6. Η Αίτηση Συμμετοχής συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.
  7. Προκειμένου να θεωρείται πλήρης και να αξιολογηθεί η υποβληθείσα πρόταση θα πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι υποχρεωτικές ενότητες της Αίτησης Συμμετοχής με αληθή και ορθά στοιχεία.
  8. Η ιδέα/επιχειρηματική πρόταση που υποβάλλεται μέσω της Αίτησης Συμμετοχής οφείλει να αποτελεί στο σύνολό της αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία της Ομάδας που την υποβάλει.
  9. Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και παντός τρίτου για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν, και για τη λήψη της συναίνεσης των φυσικών προσώπων τα στοιχεία των οποίων συμπληρώνουν στη φόρμα Αίτησης Συμμετοχής.
  10. Οι Διοργανωτές δε φέρουν ουδεμία ευθύνη διασταύρωσης, και ειδικά στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης μπορούν να ακυρώσουν τη συμμετοχή της Ομάδας, και να διεκδικήσουν αποζημίωση για κάθε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία. 
  11. Οι ενδιαφερόμενοι με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, δηλώνουν την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής που περιέχονται στο παρόν καθώς και της Δήλωσης Ιδιωτικότητας, και εγγυώνται ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν είναι αληθή και ορθά, και έχουν λάβει τη συναίνεση των φυσικών προσώπων τα δεδομένα των οποίων μοιράζονται.
 4. Δικαίωμα Συμμετοχής
  1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παρόν (βλ. 6. Επιλογή Συμμετεχόντων και Κριτήρια Επιλογής). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των Διοργανωτών, καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών και οι σύζυγοί τους.
  2. Οι Διοργανωτές μπορούν να ακυρώσουν τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ομάδων του Προγράμματος ή μεμονωμένων Συμμετεχόντων σε οποιοδήποτε στάδιο αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής ή δεν πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής.
  3. Επιπλέον, η συμμετοχή ατόμων ή ομάδων μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο για κάποιον από τους παρακάτω λόγους: (α) σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν πληρούν τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής, που στο σύνολό τους θεωρούνται όλες ουσιώδεις, (β) αν οι Συμμετέχοντες δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Ιδιωτικότητας, ή δεν τους ακολουθούν στην πράξη σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με την/τον Εκπρόσωπο της Ομάδας (δ) αν οι Συμμετέχοντες δεν προσέλθουν σε κάποια από τις συναντήσεις που προβλέπονται στη Φάση Α και Φάση Β, (ε) αν η λόγω ή έργω συμπεριφορά τους παρακωλύει ουσιωδώς την απρόσκοπτη διεξαγωγή του Προγράμματος.
 5. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
  Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει σωρευτικά:
  1. ην ύπαρξη Δικαιώματος Συμμετοχής, όπως περιγράφεται παραπάνω στο «4. Δικαίωμα Συμμετοχής», και την πλήρωση των Κριτηρίων Επιλογής, όπως αυτά περιγράφονται στο «6. Επιλογή Συμμετεχόντων και Κριτήρια Επιλογής»,
  2. την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής όπως περιγράφεται και στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται στο «3.Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής»,
  3. την ανεπιφύλακτη αποδοχή από κάθε Συμμετέχοντα/ουσα και την πιστή τήρηση των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο παρόν,
  4. την ανεπιφύλακτη αποδοχή από κάθε Συμμετέχοντα/ουσα της Δήλωσης Ιδιωτικότητας, και την παροχή συγκατάθεσής για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας,
  5. τη δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με την/τον Εκπρόσωπο,
  6. τη δυνατότητα παρακολούθησης, με αυτοπρόσωπη παρουσία, των συναντήσεων που ορίζονται στη Φάση Α και Φάση Β, και τη συμμετοχή στις σχετικές δραστηριότητες με ίδια μέσα,
  7. την αποδοχή από πλευράς των Συμμετεχόντων ότι οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα αναπτύξουν θα παρουσιαστούν δημόσια στη Φάση Α’ του Προγράμματος (βλ. 2. Περιγραφή του Προγράμματος και 7. Παρουσιάσεις και Κριτήρια Αξιολόγησης), και οπτικοακουστικό υλικό από την παρουσίασή τους εν όλω ή εν μέρει, καθώς και φωτογραφίες από το σύνολο του Προγράμματος ενδέχεται να διαμοιραστούν μέσω της Ιστοσελίδας του Προγράμματος, της Ιστοσελίδας εκάστου των Διοργανωτών ή των χορηγών, καθώς επίσης και μέσω των καναλιών επικοινωνίας και προώθησης (Facebook, Instagram, LinkedIn, newsletters, Δελτία Τύπου κτλ.) τόσο των Διοργανωτών όσο και των χορηγών του Προγράμματος (βλ. επίσης τη Δήλωση Ιδιωτικότητας),
  8. την αποδοχή από πλευράς των Συμμετεχόντων ότι αν ανήκουν στις Ομάδες που θα διακριθούν στη Φάση Β’ του Προγράμματος (βλ. 2. Περιγραφή του Προγράμματος και 7. Παρουσιάσεις και Κριτήρια Αξιολόγησης) και θα λάβουν κάποιο από τα χρηματικά βραβεία (βλ. 9. Αμοιβές, Δαπάνες, και Βραβεία), τα ονόματά τους και οι φωτογραφίες τους (στατικές ή σε μορφή βίντεο) καθώς και η παρουσίασή τους εν όλω ή εν μέρει, μαζί με μια περιγραφή της λύσης που ανέπτυξαν, ενδέχεται να διαμοιραστούν μέσω της Ιστοσελίδας του Προγράμματος, της Ιστοσελίδας εκάστου των Διοργανωτών ή των χορηγών, καθώς επίσης και μέσω των καναλιών επικοινωνίας και προώθησης (Facebook, Instagram, LinkedIn, newsletters, Δελτία Τύπου κτλ.) τόσο των Διοργανωτών όσο και των χορηγών του Προγράμματος (βλ. επίσης τη Δήλωση Ιδιωτικότητας).
 6. Επιλογή Συμμετεχόντων και Κριτήρια Επιλογής
  1. Οι ομάδες που λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα θα επιλεγούν με βάση τα όσα ορίζονται στα «4. Δικαίωμα Συμμετοχής» και «5. Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και τα παρακάτω κριτήρια (εφεξής «Κριτήρια Επιλογής») που παρατίθενται με τυχαία σειρά: (α) συνάφεια της ιδέας/πρότασης με τους Θεματικούς Τομείς του Προγράμματος (βλ. 2.2), (β) βαθμός επίλυσης συγκεκριμένης πρόκλησης που σχετίζεται με τους Θεματικούς Τομείς του Προγράμματος, (γ) πρόταση αξίας (δ) δυνατότητα υλοποίησης, (ε) οργάνωση της ομάδας και συμπληρωματικότητα των μελών της.
  2. Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή (βλ. 8. Επιτροπές).
  3. Κατά την αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής είναι πιθανό να ζητηθούν τις Ομάδες διευκρινήσεις ή/και να προσκομίσουν επιπλέον στοιχεία, μετά από επικοινωνία των Διοργανωτών με την/τον Εκπρόσωπο.
  4. Η ανακοίνωση των Ομάδων που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα θα γίνει μέσω της Ιστοσελίδας του Προγράμματος μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.
  5. Οι Διοργανωτές δε θα προβούν σε ουδεμία ανακοίνωση των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των Αιτήσεων Συμμετοχής, ούτε των κριτηρίων που βάρυναν σε κάθε μεμονωμένη απόφαση για λόγους εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων όλων των αιτούντων.
 7. Παρουσιάσεις και Κριτήρια Αξιολόγησης
  1. Φάση Α’
   1. Στο τέλος της Φάσης Α’ (31 Δεκεμβρίου του 2023) οι Ομάδες του Προγράμματος θα κληθούν να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα/πρόταση στην Επιστημονική Επιτροπή (βλ. 8. Επιτροπές) η οποία θα επιλέξει τις Ομάδες που θα προκριθούν στην επόμενη φάση του Προγράμματος.
   2. Οι επιχειρηματικές προτάσεις θα αξιολογηθούν συνολικά και συγκριτικά με βάσει τα παρακάτω κριτήρια (εφεξής «Κριτήρια Αξιολόγησης») που παρατίθενται σε τυχαία σειρά: (α) καινοτομία της πρότασης, (β) πληρότητα της πρότασης (γ) βαθμός υλοποίησης, (δ) στάδιο ωριμότητας, (ε) βιωσιμότητα, (στ) αγορά, (ζ) στοιχεία επιχειρηματικής αξιοποίησης και προοπτικές ανάπτυξης.

    Επιπλέον, οι Ομάδες θα κληθούν να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής.
   3. Η αξιολόγηση γίνεται κατά την ελεύθερη κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής, με τις εγγυήσεις αντικειμενικότητας που δεσμεύουν τα μέλη της. Για να προκριθεί μια Ομάδα στην επόμενη φάση του Προγράμματος θα πρέπει επιπλέον να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι υποχρεωτικές συναντήσεις που έχουν οριστεί για την Ομάδα (βλ. 2. Περιγραφή του Προγράμματος, 2.3.1 «Φάση Α: Διαμορφώστε την Ιδέα σας»)
   4. Οι Διοργανωτές δε θα προβούν σε ουδεμία ανακοίνωση των βαθμών αξιολόγησης του συνόλου των Ομάδων του Προγράμματος, ούτε των κριτηρίων που βάρυναν σε κάθε μεμονωμένη απόφαση για λόγους εχεμύθειας.
   5. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ιστοσελίδας του Προγράμματος πριν την έναρξη της Φάσης Β’.
   6. Εφόσον ζητηθεί, η Ομάδα μπορεί να λάβει Βεβαίωση Συμμετοχής στη Φάση Α.
  2. Φάση Β’
   1. Στο τέλος της Φάσης Β (30 Απριλίου 2024) θα κληθούν να παρουσιάσουν την ολοκληρωμένη μορφή της επιχειρηματικής τους πρότασης στην Επιστημονική Επιτροπή (βλ. 8. Επιτροπές) η οποία θα επιλέξει τις Ομάδες που θα προκριθούν στην επόμενη φάση του Προγράμματος.
   2. Οι επιχειρηματικές προτάσεις θα αξιολογηθούν συνολικά και συγκριτικά με βάσει τα παρακάτω Κριτήρια Αξιολόγησης που παρατίθενται σε τυχαία σειρά: (α) πληρότητα της πρότασης (β) βαθμός υλοποίησης, (γ) στάδιο ωριμότητας, (δ) βιωσιμότητα, (ε) αγορά, (στ) στοιχεία επιχειρηματικής αξιοποίησης και προοπτικές ανάπτυξης, (ζ) πρόοδος από τη Φάση Α, (η) αποτελέσματα πιλοτικού και συμπεράσματα.
    Επιπλέον, οι Ομάδες θα κληθούν να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής.
   3. Η αξιολόγηση γίνεται κατά την ελεύθερη κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής, με τις εγγυήσεις αντικειμενικότητας που δεσμεύουν τα μέλη της.
   4. Οι Διοργανωτές δε θα προβούν σε ουδεμία ανακοίνωση των βαθμών αξιολόγησης του συνόλου των Ομάδων του Προγράμματος, ούτε των κριτηρίων που βάρυναν σε κάθε μεμονωμένη απόφαση για λόγους εχεμύθειας.
   5. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση απονομής σε ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινωθεί μέσω της Ιστοσελίδας του Προγράμματος.
   6. Εφόσον ζητηθεί, η Ομάδα μπορεί να λάβει Βεβαίωση Συμμετοχής στη Φάση Β.
 8. Επιτροπές
  Για τη διεξαγωγή του Προγράμματος θα λειτουργήσουν οι παρακάτω επιτροπές:
  1. Επιτροπή Οργάνωσης: Αποτελείται από στελέχη των Διοργανωτών. Οι αρμοδιότητες της είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος, η διοργάνωση σχετικών ενεργειών προβολής, η συγκέντρωση των Αιτήσεων Συμμετοχής, η επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους και τους Συμμετέχοντες, και η υποστήριξη των Συμμετεχόντων και των Ομάδων του Προγράμματος κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Προγράμματος.
  2. Επιστημονική Επιτροπή: Αποτελείται από στελέχη και επιστημονικούς συνεργάτες των Διοργανωτών με σχετική ειδίκευση και εμπειρία στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και στους συγκεκριμένους Θεματικούς Τομείς του Προγράμματος. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι η συμβουλευτική υποστήριξη και αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής με βάση τα Κριτήρια Συμμετοχής (βλ. 6. Επιλογή Συμμετεχόντων και Κριτήρια Επιλογής), η αξιολόγηση και η επιλογή των Ομάδων του Προγράμματος που προκρίνονται στη Φάση Β στο τέλος της Φάσης Α, και η τελική αξιολόγηση των Ομάδων στο τέλος της Φάσης Β και η επιλογή των νικητών (βλ. 7. Παρουσιάσεις και Κριτήρια Αξιολόγησης)

   Τα μέλη των Επιτροπών δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, βαρύνονται με την υποχρέωση να ζητήσουν εξαίρεση στην περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων, που θα έθετε εν αμφιβόλω την αντικειμενικότητα της κρίσης τους.
 9. Αμοιβές, Δαπάνες, και Βραβεία
  1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής ή/και άλλου ανταλλάγματος για τη συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.
  2. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες επιλέξει η Ομάδα να κάνει (π.χ. μακέτας, έντυπο υλικό, κόστη σχετικά με το πιλοτικό κτλ.) πριν ή κατά τη διάρκεια του Προγράμματος επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες/ τις Ομάδες.
  3. Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Β θα αναδειχθούν κάποιες Ομάδες του Προγράμματος στις οποίες θα δοθούν βραβεία σε τρεις κατηγορίες:

   α. Υποστήριξη σε μορφή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) από τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων

   β. Συμβουλευτική υποστήριξη από τη Kaizen Gaming για την υλοποίηση του προϊόντος/υπηρεσίας και αξιοποίησή της σε πραγματικό περιβάλλον με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών με στόχο την ανάπτυξη του πιλοτικού

   γ. Συμβολικό Χρηματικό βραβείο.

  4. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους και στη διακριτική τους ευχέρεια, να μην αναδείξουν νικήτριες ομάδες ή να αναδείξουν λιγότερες νικήτριες ομάδες σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης ή δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος κατά το πέρασμα από τη μία Φάση στην επόμενη.
 10. Νέα, Ενημερώσεις και Ανακοινώσεις
  1. Πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα, νέα και ενημερώσεις θα παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας του Προγράμματος σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
  2. Νέα και ενημερώσεις που αφορούν αποκλειστικά κάθε Ομάδα θα γνωστοποιούνται στην/στον Εκπρόσωπο της κάθε Ομάδας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  3. Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οπτικοακουστικό υλικό και φωτογραφίες από όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, παρουσιάσεις των Ομάδων από τη Φάση Β’ εν όλω ή εν μέρει, καθώς και τα ονόματα των μελών των Ομάδων που διακρίθηκαν, μαζί με μια περιγραφή της επιχειρηματικής τους πρότασης ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν τόσο στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος, όσο και στους Ιστοτόπους των Διοργανωτών, καθώς επίσης και μέσω των καναλιών επικοινωνίας και προώθησης (Facebook, Instagram, LinkedIn, newsletters, Δελτία Τύπου κτλ.) των Διοργανωτών.
 11. Προσωπικά Δεδομένα
  1. Για την αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής, την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους, και τη διεξαγωγή του Προγράμματος απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία μιας σειράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν τους Συμμετέχοντες.
  2. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μέσα από την Αίτηση Συμμετοχής, που υποβάλλετε μέσω της Ιστοσελίδας του Προγράμματος (βλ. 3. Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής) καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
  3. Επιπλέον, για το ανέβασμα (upload) των αρχείων και την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, υποβάλλων τη φόρμα συμμετοχής θα πρέπει να συνδεθεί σε ένα λογαριασμό email της Google (gmail). Κατά τη διαδικασία αυτή, το όνομα και η φωτογραφία που σχετίζονται με τον λογαριασμό email της Google καταγράφονται αυτόματα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από τη Google, όπως ορίζει η λειτουργικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας και το privacy policy της Google. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: https://policies.google.com/privacy?gl=GR&hl=en-GB. Οι Διοργανωτές δεν έχουν καμία πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία.
  4. Αναλυτικές πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα βρείτε στη Δήλωση Ιδιωτικότητας του Προγράμματος.
  5. Μπορείτε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας καθώς και να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα νόμιμα δικαιώματά σας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Δρ. Βασιλική Κονιάκου, στη διεύθυνση [email protected]
  6. Η αποδοχή της Δήλωσης Ιδιωτικότητας και η παροχή συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των αναγκαίων προσωπικών δεδομένων αποτελούν μια εκ των Προϋποθέσεων Συμμετοχής (βλ. 5. Προϋποθέσεις Συμμετοχής), καθώς η συλλογή και επεξεργασία των συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων συνδέεται ουσιωδώς και άμεσα με τη διεξαγωγή του Προγράμματος.
 12. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Εγγυήσεις
  1. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλουν και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν.
  2. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι η πρόταση που έχουν καταθέσει στο Πρόγραμμα υποβάλλεται νομίμως, σύμφωνα με τους παρόντες όρους του Προγράμματος.
  3. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν οι ίδιοι κατ’ αποκλειστικότητα άπαντα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των επιχειρηματικών ιδεών που θα υποβάλουν προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα, καθώς επίσης και ότι το σύνολο του υλικού που θα υποβάλουν και θα παράξουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και σε όλες τις φάσεις αυτού είναι πρωτότυπο, δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας, ούτε τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, και δεν περιέχουν στοιχεία (π.χ. ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, εμπορικά απόρρητα, διακριτικά γνωρίσματα) τρίτων.
  4. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά των Διοργανωτών λόγω προσβολής δικαιώματος από το υποβληθέν ή παραχθέν υλικό, οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούνται να αναλάβουν τυχόν σχετική διανοιχθείσα δίκη και να απαλλάξουν τους Διοργανωτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών πάσης φύσεως.
  5. Διά της συμμετοχής στους στο Πρόγραμμα άπαντες οι Συμμετέχοντες συναινούν στη δημοσιοποίηση και παρουσίαση στο κοινό από τους Διοργανωτές των επιχειρηματικών ιδεών και προτάσεων που υποβλήθηκαν και των υλικών/έργων που παρήχθησαν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος.
  6. Οι Συμμετέχοντες και οι Ομάδες του Προγράμματος αποκτούν πρωτότυπα και διατηρούν το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την επιχειρηματική πρόταση που θα αναπτύξουν στο πλαίσιο του Προγράμματος
  7. Οι Διοργανωτές δεν έχουν καμία διεκδίκηση και δεν αποκτούν με κανένα τρόπο μέρισμα στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές προτάσεις των Ομάδων του Προγράμματος.
  8. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη κατοχύρωσης ή άλλης τυχόν προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους, και των δικαιωμάτων που ενδεχομένως απορρέουν από αυτές. Επιπλέον, φέρου την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τον καταμερισμό των πάσης φύσεως δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματική του πρόταση, συμπεριλαμβανομένων και των διανοητικής ιδιοκτησίας, ανάμεσα στα μέλη της Ομάδας. Οι Διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη και δε θα εμπλακούν με κανένα τρόπο σε αυτή τη διαδικασία.
 13. Λοιποί Όροι
  1. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους, εν όλω ή εν μέρει, ή/και να κάνουν προσθήκες. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος.
  2. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του Προγράμματος, να μειώσουν τη διάρκεια, να διακόψουν, ή να ματαιώσουν το Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος, και ενημέρωση των ενδιαφερομένων/Συμμετεχόντων/Ομάδων του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των Διοργανωτών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την υλοποίηση ή τη συνέχισή του Προγράμματος. Επιπλέον δε νομιμοποιούνται να ζητήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, αλλαγή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Πρόγραμμα ή την ακύρωσή του.
  3. Σε περίπτωση κατά την οποία τρίτος εγείρει οποιαδήποτε αξίωση κατά των Διοργανωτών για την προσβολή δικαιώματός του που γεννάται από τις δηλώσεις, πράξεις και παραλείψεις Συμμετέχοντα ή/και των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Προγράμματος (πχ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, καταχώρησης στοιχείων φυσικού προσώπου χωρίς προηγούμενη συναίνεση, ή προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου), ο Συμμετέχων οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον θιγόμενο τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και τους Διοργανωτές για κάθε ζημία τους.
 14. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο
  1. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή των όρων που περιέχονται στο παρόν, ο ενδιαφερόμενος/Συμμετέχων/Ομάδα του Προγράμματος θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Διοργανωτών, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επίλυσης της διαφοράς.
  2. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και απορρέει από τους παρόντες όρους ή σχετίζεται με αυτούς, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
 15. Πληροφορίες – Παράπονα
  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Πρόγραμμα οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τηλέφωνο 210 8203827 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

  Οι όροι αυτοί ανανεώθηκαν την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, 2023, και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη έκδοση.